ประกาศ - ข่าวสาร > ประกาศ การเปิดโอกาสให้แก่ผู้ตัดสิน FIE Referee ที่สิ้นสุดการเป็นผู้ตัดสินของ FIE
ประกาศ การเปิดโอกาสให้แก่ผู้ตัดสิน FIE Referee ที่สิ้นสุดการเป็นผู้ตัดสินของ FIE

ประกาศ 
เรื่อง การเปิดโอกาสให้แก่ผู้ตัดสิน FIE Referee ที่สิ้นสุดการเป็นผู้ตัดสินของ FIE

ด้วย FIE กำหนดให้ FIE Referee ทั่วโลก ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในห้วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าสิ้นสุดการเป็น FIE Referee ตลอดไป นั้น

การนี้ FCA จะพิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ตัดสิน FIE B License ขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในระดับนานาชาติตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และยังมีความตั้งใจที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ได้มีโอกาสกลับมาเป็นผู้ตัดสินอีกครั้ง โดยจะทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่เป็น FIE Referee จากแต่ละประเทศสมาชิก แล้วกำหนดให้ทำการสอบ FIE Referee B license ใหม่ (Reactivate FIE License) ในห้วงการแข่งขัน Korat 2017 Asian Junior & Cadet Fencing Championships ที่ นครราชสีมา

ในส่วนของ สมาคมกีฬาฟันดาบฯ จะพิจารณาผู้ที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น และมีความตั้งใจจริงที่จะกลับมาทำหน้าที่เป็น FIE Referee เพื่อส่งชื่อให้ FCA ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจที่เคยมี FIE B license ขึ้นไป ส่งชื่อ-สกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และหมายเลข FIE License มาที่สมาคมกีฬาฟันดาบฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

อนึ่ง สมาคมกีฬาฟันดาบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะไปสอบเป็นผู้ตัดสิน FIE referee ฺB license ประเภท Reactivate FIE License

หมายเหตุ หาก FCA มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประการใด สมาคมกีฬาฟันดาบฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559