Ranking
     
  

หมายเหตุ 

สำหรับ นักกีฬาที่ติด "Suspended" ให้แจ้งเอกสาร วัน-เดือน-ปีเกิด แก่สมาคมฯ เพื่อยืนยันตัวตนและทำการปลด "Suspended" ภายในวันที่ 30 เมษายน 58 เท่านั้น

ในกรณีที่นักกีฬารุ่น U17/U20 ลงทำการแข่งขันในรุ่นทั่วไป ให้แจ้ง วัน-เดือน-ปีเกิด ด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลง Ranking ผิดรุ่นอายุ เมื่อสมาคมฯ รับรองผลการแข่งขันในรุ่นทั่วไปให้กับรุ่น U17/U20